بازاریابی

روندهای بازاریابی که در سال 2022 باید بدانید

/2022-marketing-trends

روندهای بازاریابی، هر سال عوض نمیشود. اما رتبه، تعاریف و محدوده فعالیت و حضور آنها تاحدودی تغییر میکند!