برندینگ

تحریمهای بین المللی، برندگان و بازندگان!

/post-4

برندها با تحریمها از بازارهای هدف خارج نمیشوند! فقط حفظ ظاهر میکنند!